วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บทบาทและความสำคัญของกราฟิก


ความสำคัญ

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีวิวัฒนาการไปค่อนข้างรวดเร็ว การใช้ระบบการติดต่อสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้น มีการกระจายของข้อมูลไปอย่างรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได้ง่ายนักเนื่องมาจากความแตกต่างในหลายๆด้าน ด้วยคุณสมบัติที่ดีของงานกราฟิกทำให้งานกราฟิกมีบทบาทสำคัญในการลดข้อจำกัด ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนเวลา  ประสิทธิภาพของการคิด   การบันทึกและกาจำ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
การใช้งานกราฟิกบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บทบาทของภาพกราฟิก


1.)ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ ให้ได้ข้อมูลที่สื่อสารความหมายให้เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว 


2.)ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ทำให้ความนิยมใช้งานกราฟิกช่วยในการสื่อความหมายจึงเกิดขึ้นแพร่หลายในสื่อเกือบ ทุกประเภท
      3.)จำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นและความเป็นโลกไร้พรมแดน ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถสื่อสารได้เข้าใจง่ายและถูกต้องในเวลาสั้น

      4.)การประชาสัมพันธ์ ถือได้ว่างานกราฟิกนี้เป็นงานที่ควบคู่ไปกับงานบริหาร เพราะเนื้อหาของ  การประชาสัมพันธ์ที่ออกไปนั้น หากไม่ดูดความสนใจที่ดีแล้วย่อมไม่สามารถที่จะสื่อความหมายกันระหว่าผู้ชมกับฝ่ายองค์กรได้  

      5.)งานโทรทัศน์ กราฟิกจะเกี่ยวข้องในส่วนที่เป็นหัวเรื่อง (title)สไลด์ ฯลฯ งานจัดฉากละคร เช่น การจัดฉากในรูปแบบต่าง ๆ การออกแบบตัวหนังสือ
            

     6.)งานออกแบบหรือแบบร่าง ออกแบบบ้าน รถยนต์ เครื่องบิน ตึก บ้าน สะพาน  

       

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น